INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PACIENTY

Správce osobních údajů

MDDr. Adam Řeháček, IČ 003719448 a MDDr. Lukáš Drobný, IČ 03017958
se sídlem Nádražní 414, 25601 Benešov

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Přicházíte k nám v postavení pacienta, kterému byly, jsou nebo budou poskytnuty zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

O zdravotních službách samotných, které Vám jsou poskytovány, Vašem zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu budete informováni jednak na samostatné listině, a to v Informovaném souhlasu, tak i ústně Vaším ošetřujícím lékařem.

Během Vašeho ošetřování a léčení nám poskytujete celou řadu osobních údajů. S těmito údaji nakládáme v souladu s ust. §53 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a dalšími právními předpisy, které upravují vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s údaji o Vašem zdravotním stavu.

Tímto Vás informujeme, že od 25. května 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), které zavádí novou právní úpravu ochrany osobních údajů.

Podle právní úpravy obecného nařízení o ochraně osobních údajů jste vůči osobě správce v postavení subjektu údajů, který správci poskytl údaje o zdravotním stavu, které jsou podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů považovány za zvláštní kategorii citlivých osobních údajů.

Za účelem splnění zákonných povinností při řádném poskytování zdravotních služeb zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou

Tyto údaje potřebujeme pro stanovení správné diagnózy, postupu léčení, kontroly Vašeho zdravotního stavu, vyúčtování poskytnuté zdravotní péče a případně pro vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Vaší zdravotní pojišťovně a dále pro vyřizování stížností dle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a ochranu zdraví při používání zdravotnických prostředků a léčiv.

Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Dle čl. 13. odst. 1) obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám předkládáme následující informace

 1. správcem je MDDr. Adam Řeháček, IČ 003719448 a MDDr. Lukáš Drobný, IČ 03017958 se sídlem Nádražní 414, 256 01 Benešov;
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování zdravotních služeb. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou
  • zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  a dalšími zákony, vyhláškami a právními předpisy nižší právní síly, které dále rozvádějí zákonná zmocnění poskytnutá těmito zákony k jejich zpřesnění a výkladu.
 3. příjemci Vašich osobních údajů jsou
  • orgány státní správy, kterým je svěřena působnost na úseku zdravotních služeb
  • osoby, které se spolupodílejí na poskytování zdravotních služeb, např. anesteziologové
  • další osoby právním předpisem dáno oprávnění nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace.
 4. nepředáváme a nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Dle čl. 13. odst. 2) obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám dále sdělujeme, že

 1. Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu stanovenou právními předpisy stanovenými pro uchovávání zdravotnické dokumentace. Tato lhůta je v současnosti stanovena různě, převážně na dobu deseti let od posledního ošetření. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a mohou být prodlouženy.
 2. Máte právo na
  • přístup k Vašim osobním údajům a jejich opravu, avšak pouze pokud se nejedná o data o Vašem zdravotním stavu jejichž uchovávání beze změn nám ukládá zákon;
  • omezení zpracování Vašich osobních údajů, kterému však vyhovíme pouze v rozsahu; v jakém nám toto zpracování neukládá právní předpis;
  • výmaz Vašich osobních údajů, avšak pouze v případech, kdy nám jiný právní předpis neukládá povinnost údaje o Vás uchovávat;
  • přenositelnost Vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém ji zákon umožňuje;
  • vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
 3. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány na základě Vašeho předchozího souhlasu, nýbrž ke splnění zákonné povinnosti správce a v rozsahu v jakém jsou prostřednictvím právních předpisů správci uloženy povinnosti Vaše data zpracovávat a nemáte tak možnost odvolání souhlasu.
 4. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Zpracování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte povinnost Vaše osobní údaje správci poskytnout. Důsledkem neposkytnutí těchto údajů je nemožnost poskytnout Vám zdravotní služby.
 6. Při zpracování Vašich osobních údajů nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.